Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, nie posiada osobowości prawnej.

Mienie szkoły stanowi mienie komunalne.

Wydatki za 2016 r. 3.192.656,35

AKTYWA TRWAŁE

412.132,44

I. Wartości niematerialne i prawne

 

II. Rzeczowe aktywa trwałe

412.132,44

1. Środki trwałe budynek

412.132,44

AKTYWA OBROTOWE

40.878,94

I. Zapasy

 

II. Należności krótkoterminowe razem

35.020,55

Należności z tytułu usług

 

Należności od budżetów

 

Pozostałe należności

35.020,55

III. Środki pieniężne

5.858,39

R-k bank ZFŚS

5.857,20

R-k bank DW

1,19

IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe

 

V. Rozliczenie międzyokresowe

 

SUMA AKTYWÓW

453.011,38

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

23-05-2017 - Edycja treści.

20-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

20-12-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 760